ST宜化

- 000422

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST宜化(000422) 利润表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、营业总收入1,931,760.741,386,585.22938,273.66455,916.49
营业收入1,931,760.741,386,585.22938,273.66455,916.49
二、营业总成本1,781,127.011,273,441.08851,879.19423,215.71
营业成本1,550,627.661,116,027.22741,846.33372,102.10
营业税金及附加4,440.933,838.682,788.391,548.93
销售费用78,669.1951,729.9631,895.6515,964.75
管理费用56,956.5640,947.1529,600.3213,135.66
财务费用82,698.8458,733.4843,791.5518,862.62
研发费用--------
资产减值损失7,733.822,164.591,956.941,601.66
公允价值变动收益7.582.155.602.80
投资收益7.78-37.15-37.87-36.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--------
汇兑收益--------
三、营业利润150,649.09113,109.1386,362.2032,667.07
加:营业外收入11,953.997,409.234,674.153,999.37
减:营业外支出2,200.891,331.37500.39414.91
其中:非流动资产处置损失208.88111.0788.5483.47
四、利润总额160,402.18119,187.0090,535.9736,251.53
减:所得税费用13,045.3912,137.859,984.435,627.66
五、净利润147,356.79107,049.1580,551.5330,623.87
归属于母公司所有者的净利润86,618.6563,352.8547,447.6519,089.96
少数股东损益60,738.1443,696.3133,103.8811,533.91
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.96500.70600.52800.3050
稀释每股收益(元/股)0.96500.70600.52800.3050
七、其他综合收益--------
八、综合收益总额147,356.79107,049.1580,551.5330,623.87
归属于母公司所有者的综合收益总额86,618.6563,352.8547,447.6519,089.96
归属于少数股东的综合收益总额60,738.1443,696.3133,103.8811,533.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶