*ST节能

- 000820

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST节能(000820) 利润表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、营业总收入1,462.89752.26201.541,289.55434.31
营业收入1,462.89752.26201.541,289.55434.31
二、营业总成本14,368.608,950.823,923.4571,260.7913,454.24
营业成本502.85496.336.52550.940.41
营业税金及附加4.102.851.6116.0212.06
销售费用699.91622.8197.56762.63543.83
管理费用4,451.773,139.541,135.3311,659.433,945.25
财务费用7,225.113,705.692,220.016,009.403,017.11
研发费用1,484.87983.60441.37976.153,316.52
资产减值损失----21.0451,286.212,619.05
公允价值变动收益----------
投资收益-------128.44-119.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-14,290.62-8,524.28-3,721.91-70,007.52-13,147.98
加:营业外收入6.406.41--21.2183.26
减:营业外支出134.90134.524.1281.6361.06
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-14,419.13-8,652.40-3,726.03-70,067.93-13,125.77
减:所得税费用-------11.50-404.86
五、净利润-14,419.13-8,652.40-3,726.03-70,056.43-12,720.92
归属于母公司所有者的净利润-14,419.13-8,652.40-3,726.03-70,056.43-12,720.92
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2300-0.1400-0.0600-1.1000-0.2000
稀释每股收益(元/股)-0.2300-0.1400-0.0600-1.1000-0.2000
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-14,419.13-8,652.40-3,726.03-70,056.43-12,720.92
归属于母公司所有者的综合收益总额-14,419.13-8,652.40-3,726.03-70,056.43-12,720.92
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶