*ST节能

- 000820

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST节能(000820) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入353.60323.34--1,622.731,462.89
营业收入353.60323.34--1,622.731,462.89
二、营业总成本13,412.919,711.673,851.1119,928.4814,368.60
营业成本1,843.251,842.50--810.48502.85
营业税金及附加7.695.392.155.464.10
销售费用112.3775.1430.67814.58699.91
管理费用2,028.491,497.96631.836,378.324,451.77
财务费用8,742.975,833.582,923.6411,061.147,225.11
研发费用678.14457.10262.82858.501,484.87
资产减值损失-------16,409.03--
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-12,395.97-8,717.43-3,830.01-170,172.83-14,290.62
加:营业外收入29.2129.210.604.456.40
减:营业外支出5,774.844,191.071,535.2534,803.83134.90
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-18,141.61-12,879.29-5,364.65-204,972.21-14,419.13
减:所得税费用----------
五、净利润-18,141.61-12,879.29-5,364.65-204,972.21-14,419.13
归属于母公司所有者的净利润-18,141.61-12,879.29-5,364.65-204,972.21-14,419.13
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2800-0.2000-0.0800-3.2100-0.2300
稀释每股收益(元/股)-0.2800-0.2000-0.0800-3.2100-0.2300
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-18,141.61-12,879.29-5,364.65-204,972.21-14,419.13
归属于母公司所有者的综合收益总额-18,141.61-12,879.29-5,364.65-204,256.61-14,419.13
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶