*ST南糖

- 000911

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST南糖(000911) 利润表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、营业总收入166,464.9285,426.99359,825.07284,645.69166,429.72
营业收入166,464.9285,426.99359,825.07284,645.69166,429.72
二、营业总成本197,411.30114,035.93496,932.74352,111.59217,303.57
营业成本164,037.9082,181.48381,247.66279,428.35161,901.07
营业税金及附加776.86477.553,699.701,465.461,040.49
销售费用5,398.943,195.7310,634.548,223.696,413.06
管理费用14,669.688,039.9137,194.7824,112.4216,308.35
财务费用12,299.025,985.4925,707.7119,475.6012,995.10
资产减值损失--14,081.5237,835.1419,036.8618,645.51
公允价值变动收益-------0.02--
投资收益2,340.26--114.28114.30114.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-50,657.74-26,220.14-125,787.84-60,079.42-44,793.39
加:营业外收入38.4236.43622.28259.08121.53
减:营业外支出30.7012.123,054.2920.3816.82
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-50,650.03-26,195.83-128,219.84-59,840.72-44,688.68
减:所得税费用130.311,476.7310,017.196,257.495,962.22
五、净利润-50,780.34-27,672.56-138,237.03-66,098.21-50,650.90
归属于母公司所有者的净利润-49,821.62-26,670.62-136,304.18-64,770.93-49,604.79
少数股东损益-958.72-1,001.93-1,932.85-1,327.28-1,046.11
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-1.5400-0.8200-4.2100-2.0000-1.5300
稀释每股收益(元/股)-1.5400-0.8200-4.2100-2.0000-1.5300
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-50,780.34-27,672.56-138,237.03-66,098.21-50,650.90
归属于母公司所有者的综合收益总额-49,821.62-26,670.62-136,304.18-64,770.93-49,604.79
归属于少数股东的综合收益总额-958.72-1,001.93-1,932.85-1,327.28-1,046.11
下载全部历史数据到excel中 返回页顶