ST天润

- 002113

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天润(002113) 利润表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、营业总收入48,119.8228,375.0211,667.3252,509.4137,943.24
营业收入48,119.8228,375.0211,667.3252,509.4137,943.24
二、营业总成本35,183.1721,443.978,683.7477,576.9865,631.88
营业成本29,399.2717,704.687,141.3426,086.4721,940.53
营业税金及附加121.0591.0555.52331.31249.98
销售费用1,355.88882.73449.442,053.592,168.25
管理费用2,290.821,524.85380.895,890.892,579.25
财务费用-8.75-25.18-9.96-140.36-84.97
研发费用2,024.901,265.84666.593,262.712,541.85
资产减值损失------40,092.3736,236.99
公允价值变动收益----------
投资收益-248.44-191.09-92.12-55.80191.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-250.54-191.09-92.12-338.52-133.50
汇兑收益----------
三、营业利润12,755.966,715.122,891.46-24,888.16-27,497.43
加:营业外收入16.750.00155.55187.24417.52
减:营业外支出17.0612.120.8285.895.16
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额12,755.646,703.003,046.19-24,786.81-27,085.07
减:所得税费用1,221.68683.21253.9012,883.70660.77
五、净利润11,533.976,019.792,792.28-37,670.51-27,745.84
归属于母公司所有者的净利润11,533.976,019.792,792.28-37,670.51-27,745.84
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.07530.03930.0182-0.2458-0.1810
稀释每股收益(元/股)0.07530.03930.0182-0.2458-0.1810
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额11,533.976,019.792,792.28-37,670.51-27,745.84
归属于母公司所有者的综合收益总额11,533.976,019.792,792.28-37,670.51-27,745.84
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶