*ST天润

- 002113

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST天润(002113) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入14,299.9659,559.5948,119.8228,375.0211,667.32
营业收入14,299.9659,559.5948,119.8228,375.0211,667.32
二、营业总成本11,194.4743,580.9635,183.1721,443.978,683.74
营业成本8,999.9535,182.8929,399.2717,704.687,141.34
营业税金及附加69.45219.87121.0591.0555.52
销售费用329.401,411.761,355.88882.73449.44
管理费用969.743,611.952,290.821,524.85380.89
财务费用-5.7384.12-8.75-25.18-9.96
研发费用831.673,070.372,024.901,265.84666.59
资产减值损失----------
公允价值变动收益--4,340.60------
投资收益-85.80-61.98-248.44-191.09-92.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-88.24-64.36-250.54-191.09-92.12
汇兑收益----------
三、营业利润3,082.49-79,043.8112,755.966,715.122,891.46
加:营业外收入3.9629.0116.750.00155.55
减:营业外支出20.05134,340.0017.0612.120.82
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额3,066.39-213,354.7912,755.646,703.003,046.19
减:所得税费用196.441,530.271,221.68683.21253.90
五、净利润2,869.95-214,885.0611,533.976,019.792,792.28
归属于母公司所有者的净利润2,869.95-214,885.0611,533.976,019.792,792.28
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0187-1.40200.07530.03930.0182
稀释每股收益(元/股)0.0187-1.40200.07530.03930.0182
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额2,869.95-214,885.0611,533.976,019.792,792.28
归属于母公司所有者的综合收益总额2,869.95-214,885.0611,533.976,019.792,792.28
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶