*ST兆新

- 002256

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST兆新(002256) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入29,428.2118,106.677,691.6643,128.2932,851.93
营业收入29,428.2118,106.677,691.6643,128.2932,851.93
二、营业总成本35,788.3222,010.2310,344.0950,261.5337,091.65
营业成本18,236.2610,996.675,164.7026,781.7719,908.02
营业税金及附加417.55269.8175.71595.00399.05
销售费用1,606.74892.09374.832,099.501,536.48
管理费用3,171.161,758.63973.905,077.093,610.34
财务费用11,462.647,527.443,481.9114,610.6310,845.58
研发费用893.97565.59273.051,097.54792.17
资产减值损失----------
公允价值变动收益-------4,072.38--
投资收益-1,153.02-1,130.75-472.80-1,218.27-228.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,153.02-1,130.75-472.80-1,218.27-228.68
汇兑收益----------
三、营业利润-6,535.26-4,280.55-2,685.84-29,960.73-2,481.07
加:营业外收入52.0118.138.24165.47444.05
减:营业外支出555.73477.910.01296.7038.18
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-7,038.98-4,740.34-2,677.60-30,091.97-2,075.20
减:所得税费用673.43471.08235.65861.66941.41
五、净利润-7,712.41-5,211.42-2,913.25-30,953.62-3,016.61
归属于母公司所有者的净利润-7,656.55-5,176.37-2,895.88-30,730.48-2,962.86
少数股东损益-55.86-35.05-17.36-223.14-53.74
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0400-0.0300-0.0200-0.1600-0.0200
稀释每股收益(元/股)-0.0400-0.0300-0.0200-0.1600-0.0200
七、其他综合收益------100.03--
八、综合收益总额-7,712.41-5,211.42-2,913.25-30,853.60-3,016.61
归属于母公司所有者的综合收益总额-7,656.55-5,176.37-2,895.88-30,630.45-2,962.86
归属于少数股东的综合收益总额-55.86-35.05-17.36-223.14-53.74
下载全部历史数据到excel中 返回页顶