*ST胜利

- 002426

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST胜利(002426) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入708,063.52427,607.30195,205.331,364,964.451,007,536.99
营业收入708,063.52427,607.30195,205.331,364,964.451,007,536.99
二、营业总成本696,034.09422,113.15197,316.351,443,220.681,042,846.19
营业成本602,939.41362,513.41166,215.321,255,190.44911,987.41
营业税金及附加3,011.262,292.451,462.974,975.893,498.44
销售费用21,280.9414,006.308,966.1651,990.4837,344.59
管理费用27,346.0218,345.289,083.6748,997.8734,682.85
财务费用21,640.9511,395.325,523.4532,636.8922,254.97
研发费用19,815.5213,560.396,064.7849,429.1033,077.93
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益49,002.9245,936.3948,749.80-605.18-310.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,190.84797.19--864.99--
汇兑收益----------
三、营业利润69,717.6456,581.9541,160.90-326,731.86-39,042.43
加:营业外收入659.66608.75291.9616,021.52285.73
减:营业外支出542.51186.1047.712,984.441,713.10
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额69,834.7957,004.5941,405.14-313,694.78-40,469.79
减:所得税费用8,077.19111.722,053.57-5,584.19-4,083.61
五、净利润61,757.5956,892.8839,351.57-308,110.59-36,386.18
归属于母公司所有者的净利润60,766.4756,777.1339,434.39-306,970.91-36,625.22
少数股东损益991.12115.75-82.82-1,139.67239.04
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.17660.16500.1146-0.8920-0.1064
稀释每股收益(元/股)0.17660.16500.1146-0.8920-0.1064
七、其他综合收益151.87113.49-496.30564.10683.68
八、综合收益总额61,909.4657,006.3738,855.27-307,546.48-35,702.50
归属于母公司所有者的综合收益总额60,918.3456,890.6238,938.09-306,406.81-35,941.54
归属于少数股东的综合收益总额991.12115.75-82.82-1,139.67239.04
下载全部历史数据到excel中 返回页顶