*ST雪发

- 002485

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST雪发(002485) 利润表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、营业总收入18,812.22170,680.18163,084.81144,549.7320,031.67
营业收入18,812.22170,680.18125,343.17121,437.3420,031.67
二、营业总成本21,981.38193,529.35173,880.22151,188.7721,058.08
营业成本19,366.77180,020.44127,171.87122,237.1618,588.74
营业税金及附加124.761,022.46532.42345.36268.24
销售费用353.083,889.852,369.261,674.25700.28
管理费用879.563,928.502,961.321,796.20703.02
财务费用1,223.294,581.192,999.741,949.04763.89
研发费用33.9286.91103.9774.3633.92
资产减值损失----------
公允价值变动收益939.81-5,922.424,891.613,751.61283.16
投资收益369.894,027.533,679.943,051.62135.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润6,482.99-32,280.81-1,236.36384.24-386.68
加:营业外收入2.35117.5312.9511.351.81
减:营业外支出381.482,305.8720.355.180.06
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额6,103.86-34,469.15-1,243.76390.41-384.93
减:所得税费用75.46661.83874.82944.03-214.71
五、净利润6,028.40-35,130.98-2,118.58-553.62-170.22
归属于母公司所有者的净利润6,035.40-34,888.79-2,035.69-603.22-233.07
少数股东损益-7.00-242.19-82.8949.6062.85
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.1109-0.6413-0.0374-0.0111-0.0043
稀释每股收益(元/股)0.1109-0.6413-0.0374-0.0111-0.0043
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额6,028.40-35,130.98-2,118.58-553.62-170.22
归属于母公司所有者的综合收益总额6,035.40-34,888.79-2,035.69-603.22-233.07
归属于少数股东的综合收益总额-7.00-242.19-82.8949.6062.85
下载全部历史数据到excel中 返回页顶