*ST海华

- 600243

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海华(600243) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入47,855.4027,548.968,651.9470,635.4751,703.18
营业收入47,855.4027,548.968,651.9470,635.4751,703.18
二、营业总成本58,486.7835,353.4012,913.2590,092.1562,351.43
营业成本44,944.5525,153.908,959.9365,394.5047,485.83
营业税金及附加636.39287.1668.33846.21467.28
销售费用2,325.711,929.19626.656,156.003,696.31
管理费用6,611.114,153.841,844.2512,961.857,483.43
财务费用2,332.602,017.21867.961,680.941,093.99
研发费用1,636.411,812.11546.123,052.652,124.60
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益5,306.65-----229.52-14.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,042.91-3,184.75-4,066.41-42,123.88-9,818.77
加:营业外收入197.04123.925.21155.9185.20
减:营业外支出-97.63-112.9010.19952.01182.25
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-748.24-2,947.92-4,071.39-42,919.97-9,915.82
减:所得税费用-517.55-518.121.241,036.13-826.16
五、净利润-230.68-2,429.80-4,072.63-43,956.10-9,089.66
归属于母公司所有者的净利润335.35-2,062.57-3,887.57-41,818.08-8,435.36
少数股东损益-566.03-367.23-185.06-2,138.02-654.31
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0076-0.0500-0.0900-0.9500-0.1922
稀释每股收益(元/股)0.0076-0.0500-0.0900-0.9500-0.1922
七、其他综合收益149.54-1.75--19.06206.26
八、综合收益总额-81.15-2,431.55-4,072.63-43,937.04-8,883.40
归属于母公司所有者的综合收益总额484.88-2,064.32-3,887.57-41,799.02-8,229.10
归属于少数股东的综合收益总额-566.03-367.23-185.06-2,138.02-654.31
下载全部历史数据到excel中 返回页顶