S*ST国瓷

- 600286

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
S*ST国瓷(600286) 利润表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、营业总收入3,308.3780.4911,009.518,846.056,584.39
营业收入3,308.3780.4911,009.518,846.056,584.39
二、营业总成本3,263.87483.3110,272.537,479.055,664.29
营业成本2,024.847.616,354.154,691.333,779.14
营业税金及附加9.397.5652.1736.3827.42
销售费用189.46107.58548.16403.05274.57
管理费用662.18218.372,460.801,757.781,058.01
财务费用-0.37-0.439.024.074.06
研发费用378.38142.61848.22586.44521.09
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----4.51----
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润139.27-353.60601.251,417.691,095.35
加:营业外收入----------
减:营业外支出----------
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额139.27-353.60601.251,417.691,095.35
减:所得税费用20.892.3569.54237.57184.40
五、净利润118.38-355.95531.711,180.12910.95
归属于母公司所有者的净利润118.38-355.95531.711,180.12910.95
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0010-0.00400.01000.01400.0110
稀释每股收益(元/股)0.0010----0.01400.0110
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额118.38-355.95531.711,180.12910.95
归属于母公司所有者的综合收益总额118.38-355.95531.711,180.12910.95
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶