*ST荣华

- 600311

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST荣华(600311) 利润表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、营业总收入50,382.1144,157.5325,569.54104,292.8273,793.76
营业收入50,382.1144,157.5325,569.54104,292.8273,793.76
二、营业总成本72,991.1561,656.6733,125.30120,647.5081,043.87
营业成本70,401.2859,944.0232,339.24116,258.7178,504.39
营业税金及附加1,187.86772.20304.292,011.611,320.66
销售费用51.5132.9216.3862.3046.76
管理费用767.31500.32250.621,092.14766.07
财务费用583.19407.21214.781,222.74405.99
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-15,816.97-10,728.87-808.37-22,973.35-7,163.70
加:营业外收入1,167.191,166.24--0.560.68
减:营业外支出2.662.66--5,875.342,790.29
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-14,652.43-9,565.29-808.37-28,848.13-9,953.32
减:所得税费用------5.46--
五、净利润-14,652.43-9,565.29-808.37-28,853.59-9,953.32
归属于母公司所有者的净利润-14,652.43-9,565.29-808.37-28,853.59-9,953.32
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2200-0.1440-0.0120-0.4335-0.1500
稀释每股收益(元/股)-0.2200-0.1440-0.0120-0.4335-0.1500
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-14,652.43-9,565.29-808.37-28,853.59-9,953.32
归属于母公司所有者的综合收益总额-14,652.43-9,565.29-808.37-28,853.59-9,953.32
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶