*ST圣亚

- 600593

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST圣亚(600593) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入19,204.8611,095.732,918.3111,421.944,957.59
营业收入19,204.8611,095.732,918.3111,421.945,867.13
二、营业总成本20,389.3013,240.225,402.0119,011.6613,513.17
营业成本10,075.886,358.512,604.3710,150.756,998.34
营业税金及附加512.87328.66152.24358.51266.82
销售费用1,129.56696.57328.48673.43559.85
管理费用5,486.943,823.471,473.075,913.284,030.27
财务费用3,184.052,033.02843.851,910.481,642.51
研发费用------5.21--
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-599.45-599.45---1,464.37-137.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-599.45-599.45---1,475.74--
汇兑收益----------
三、营业利润368.42-2,469.16-2,319.67-8,819.03-6,426.08
加:营业外收入181.1047.0827.54194.80123.21
减:营业外支出295.53257.3718.02100.4348.37
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额253.98-2,679.45-2,310.15-8,724.66-6,351.24
减:所得税费用13.896.070.40-1,409.97-17.85
五、净利润240.09-2,685.52-2,310.55-7,314.69-6,333.39
归属于母公司所有者的净利润260.88-2,568.46-2,122.43-6,998.06-6,136.90
少数股东损益-20.79-117.06-188.12-316.6258.41
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0203-0.1994-0.1648-0.5433-0.4963
稀释每股收益(元/股)0.0203-0.1994-0.1648-0.5433-0.4963
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额240.09-2,685.52-2,310.55-7,314.69-6,333.39
归属于母公司所有者的综合收益总额260.88-2,568.46-2,122.43-6,998.06-6,391.80
归属于少数股东的综合收益总额-20.79-117.06-188.12-316.6258.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶