*ST熊猫

- 600599

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST熊猫(600599) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入12,716.439,980.802,998.6513,587.2210,378.67
营业收入12,716.439,980.802,998.6513,587.2210,378.67
二、营业总成本10,015.687,653.522,318.3613,031.089,814.20
营业成本7,291.786,180.581,867.738,479.106,643.02
营业税金及附加51.9841.2611.2253.8040.71
销售费用1,037.28771.7948.481,388.25853.66
管理费用1,247.05761.91379.932,805.271,972.89
财务费用387.09-102.4211.01303.81175.89
研发费用--------127.45
资产减值损失----------
公允价值变动收益132.5720.50-102.64355.48572.16
投资收益-3.82-77.08-123.032,066.031,871.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润3,405.442,089.45391.32-6,590.42-554.60
加:营业外收入25.9410.283.6350.8538.16
减:营业外支出1.251.080.73221.67142.15
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额3,430.132,098.65394.21-6,761.23-658.59
减:所得税费用768.94537.4918.022,531.691,200.30
五、净利润2,661.181,561.16376.19-9,292.92-1,858.89
归属于母公司所有者的净利润2,661.181,561.16376.19-9,292.92-1,858.89
少数股东损益------0.000.00
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.16000.09400.0230-0.5600-0.1120
稀释每股收益(元/股)0.16000.09400.0230-0.5600-0.1120
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额2,661.181,561.16376.19-9,292.92-1,858.89
归属于母公司所有者的综合收益总额2,661.181,561.16376.19-9,292.92-1,858.89
归属于少数股东的综合收益总额------0.000.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶