ST瑞德

- 600666

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST瑞德(600666) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入7,531.2972,980.4560,960.9645,873.5721,458.54
营业收入7,531.2972,980.4560,960.9645,873.5721,458.54
二、营业总成本13,404.4879,038.5751,252.7651,902.0126,754.29
营业成本6,332.3659,675.3148,075.2534,913.8418,315.93
营业税金及附加166.91861.54501.41316.59188.33
销售费用199.481,316.991,034.85660.80263.68
管理费用2,423.4213,682.346,651.464,577.082,211.37
财务费用2,965.56-333.30-8,830.498,139.185,322.23
研发费用1,316.763,835.693,820.283,294.511,499.69
资产减值损失---------1,046.94
公允价值变动收益----------
投资收益1.4922,268.21-127.97-87.76-46.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益---172.28------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,755.61-10,523.39-6,056.32-2,510.23-4,206.55
加:营业外收入11.1821,557.75120.5325.230.75
减:营业外支出5.43474.76772.9328.486.65
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-1,749.8510,559.59-6,708.71-2,513.48-4,212.45
减:所得税费用319.083,750.13-4,100.551,441.58827.11
五、净利润-2,068.946,809.47-2,608.16-3,955.06-5,039.56
归属于母公司所有者的净利润-2,031.546,714.03-2,606.50-3,968.15-5,034.15
少数股东损益-37.4095.43-1.6613.09-5.41
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.02000.0500-0.0212-0.0323-0.0400
稀释每股收益(元/股)-0.02000.0500-0.0212-0.0323-0.0400
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-2,068.946,809.47-2,608.16-3,955.06-5,039.56
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,031.546,714.03-2,606.50-3,968.15-5,034.15
归属于少数股东的综合收益总额-37.4095.43-1.6613.09-5.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶