ST云维

- 600725

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST云维(600725) 利润表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、营业总收入53,744.8923,607.85133,791.6376,235.6026,540.37
营业收入53,744.8923,607.85133,791.6376,235.6026,540.37
二、营业总成本53,355.6923,491.79133,085.4075,879.1426,516.20
营业成本52,211.7622,917.52130,967.3374,477.5925,570.51
营业税金及附加24.8018.22112.1757.6145.99
销售费用551.14289.96369.01177.87110.13
管理费用602.61284.911,690.001,213.30821.16
财务费用-34.62-18.82-53.11-47.22-31.59
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益40.395.94502.42383.35341.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润443.66143.58856.94739.80365.43
加:营业外收入808.57543.04406.40365.49365.49
减:营业外支出0.030.033.482.402.40
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,252.20686.591,259.861,102.89728.52
减:所得税费用----------
五、净利润1,252.20686.591,259.861,102.89728.52
归属于母公司所有者的净利润1,252.20686.591,259.861,102.89728.52
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.01020.00560.01020.00890.0059
稀释每股收益(元/股)0.01020.00560.01020.00890.0059
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额1,252.20686.591,259.861,102.89728.52
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶