ST安信

- 600816

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST安信(600816) 利润表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、营业总收入17,997.962,668.681,647.8722,467.5617,287.26
营业收入17,997.962,668.681,647.8722,467.5617,287.26
二、营业总成本74,932.1450,795.0325,995.16144,078.39124,754.24
营业成本74,932.1450,795.0325,995.16144,078.39124,754.24
营业税金及附加253.21152.0781.08397.39294.50
销售费用----------
管理费用----------
财务费用----------
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益-8,633.65-2,824.60-7,554.956,016.98-6,797.20
投资收益156.55147.81--107,990.121,593.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益------46,023.87979.77
汇兑收益----------
三、营业利润-81,037.89-58,253.76-32,211.75-37,844.26-132,235.01
加:营业外收入12.7012.70--0.2036.38
减:营业外支出52,985.6934,823.7618,052.1071,386.6852,895.34
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-134,010.87-93,064.83-50,263.84-109,230.74-185,093.98
减:所得税费用-8,205.85-4,451.38-2,615.603,754.10-3,155.69
五、净利润-125,805.03-88,613.45-47,648.25-112,984.84-181,938.29
归属于母公司所有者的净利润-125,774.93-88,583.35-47,633.18-112,920.96-181,890.88
少数股东损益-30.10-30.10-15.07-63.88-47.41
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2300-0.1620-0.0871-0.2065-0.3326
稀释每股收益(元/股)-0.2300-0.1620-0.0871-0.2065-0.3326
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-125,805.03-88,613.45-47,648.25-112,984.84-181,938.29
归属于母公司所有者的综合收益总额-125,774.93-88,583.35-47,633.18-112,920.96-181,890.88
归属于少数股东的综合收益总额-30.10-30.10-15.07-63.88-47.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶