ST安信

- 600816

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST安信(600816) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入17,287.2611,474.935,866.7229,821.7711,724.99
营业收入17,287.2611,474.935,866.7229,821.7711,724.99
二、营业总成本124,754.2485,241.2541,137.89150,687.29108,081.00
营业成本124,754.2485,241.2541,137.89150,687.29108,081.00
营业税金及附加294.50161.5273.75338.03227.39
销售费用----------
管理费用----------
财务费用----------
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益-6,797.205,175.50-17,426.73-42,844.54-9,863.84
投资收益1,593.681,592.67--119.51-2,284.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益979.77979.77--3,466.901,574.09
汇兑收益----------
三、营业利润-132,235.01-80,329.29-59,692.55-729,611.09-449,620.77
加:营业外收入36.3836.38--1.00279.55
减:营业外支出52,895.3434,461.9318,373.8093,511.4061,566.23
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-185,093.98-114,754.84-78,066.35-823,121.49-510,907.46
减:所得税费用-3,155.6923.74-5,326.16-149,269.84-129,353.78
五、净利润-181,938.29-114,778.58-72,740.19-673,851.65-381,553.67
归属于母公司所有者的净利润-181,890.88-114,751.26-72,724.31-673,800.28-381,504.82
少数股东损益-47.41-27.32-15.88-51.36-48.86
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.3326-0.2098-0.1330-1.2320-0.6976
稀释每股收益(元/股)-0.3326-0.2098-0.1330-1.2320-0.6976
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-181,938.29-114,778.58-72,740.19-673,851.65-381,553.67
归属于母公司所有者的综合收益总额-181,890.88-114,751.26-72,724.31-673,800.28-381,504.82
归属于少数股东的综合收益总额-47.41-27.32-15.88-51.36-48.86
下载全部历史数据到excel中 返回页顶