ST安信

- 600816

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST安信(600816) 利润表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、营业总收入1,647.8722,467.5617,287.2611,474.935,866.72
营业收入1,647.8722,467.5617,287.2611,474.935,866.72
二、营业总成本25,995.16144,078.39124,754.2485,241.2541,137.89
营业成本25,995.16144,078.39124,754.2485,241.2541,137.89
营业税金及附加81.08397.39294.50161.5273.75
销售费用----------
管理费用----------
财务费用----------
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益-7,554.956,016.98-6,797.205,175.50-17,426.73
投资收益--107,990.121,593.681,592.67--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--46,023.87979.77979.77--
汇兑收益----------
三、营业利润-32,211.75-37,844.26-132,235.01-80,329.29-59,692.55
加:营业外收入--0.2036.3836.38--
减:营业外支出18,052.1071,386.6852,895.3434,461.9318,373.80
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-50,263.84-109,230.74-185,093.98-114,754.84-78,066.35
减:所得税费用-2,615.603,754.10-3,155.6923.74-5,326.16
五、净利润-47,648.25-112,984.84-181,938.29-114,778.58-72,740.19
归属于母公司所有者的净利润-47,633.18-112,920.96-181,890.88-114,751.26-72,724.31
少数股东损益-15.07-63.88-47.41-27.32-15.88
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0871-0.2065-0.3326-0.2098-0.1330
稀释每股收益(元/股)-0.0871-0.2065-0.3326-0.2098-0.1330
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-47,648.25-112,984.84-181,938.29-114,778.58-72,740.19
归属于母公司所有者的综合收益总额-47,633.18-112,920.96-181,890.88-114,751.26-72,724.31
归属于少数股东的综合收益总额-15.07-63.88-47.41-27.32-15.88
下载全部历史数据到excel中 返回页顶