*ST丹邦

- 002618

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST丹邦(002618) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入1,260.744,872.4524,174.0213,464.694,575.12
营业收入1,260.744,872.4524,174.0213,464.694,575.12
二、营业总成本6,905.0233,984.4924,526.7512,835.075,092.55
营业成本2,407.228,645.0013,967.227,894.313,396.04
营业税金及附加123.65755.19678.09369.0648.47
销售费用70.29165.40340.67223.6977.32
管理费用2,923.2316,216.914,610.272,370.73684.51
财务费用1,084.766,016.233,578.55986.03357.75
研发费用295.882,185.761,351.95991.25528.46
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-5,582.79-80,531.37-471.93130.27-452.31
加:营业外收入--139.3223.490.090.00
减:营业外支出2.458.5523.297.24--
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-5,585.24-80,400.60-471.73123.12-452.31
减:所得税费用--704.4239.629.537.58
五、净利润-5,585.24-81,105.01-511.35113.60-459.89
归属于母公司所有者的净利润-5,585.24-81,105.01-511.35113.60-459.89
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1019-1.4800-0.00930.0021-0.0084
稀释每股收益(元/股)-0.1019-1.4800-0.00930.0021-0.0084
七、其他综合收益55.86-727.86-39.84-199.86341.46
八、综合收益总额-5,529.38-81,832.87-551.19-86.26-118.43
归属于母公司所有者的综合收益总额-5,529.38-81,832.87-551.19-86.26-118.43
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶