ST西源

- 600139

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST西源(600139) 利润表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、营业总收入7,146.943,476.7014,311.6110,926.897,347.60
营业收入7,146.943,476.7014,311.6110,926.897,347.60
二、营业总成本6,183.512,851.5013,142.509,279.086,351.12
营业成本2,441.341,245.265,595.094,315.702,934.26
营业税金及附加44.0022.24166.1869.5340.28
销售费用----------
管理费用1,405.02472.222,662.411,427.901,100.72
财务费用2,293.151,111.784,718.813,465.952,275.86
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-408.17195.20-2,704.96699.441,189.09
加:营业外收入----0.111.261.26
减:营业外支出5,818.132,897.0013,967.4510.8210.82
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-6,226.30-2,701.79-16,672.30689.881,179.53
减:所得税费用417.59236.801,012.16715.94595.48
五、净利润-6,643.89-2,938.59-17,684.46-26.06584.05
归属于母公司所有者的净利润-7,654.61-3,475.81-20,068.28-1,709.71-815.66
少数股东损益1,010.72537.222,383.831,683.661,399.71
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1156-0.0525-0.3032-0.0258-0.0123
稀释每股收益(元/股)-0.1156-0.0525-0.3032-0.0258-0.0123
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-6,643.89-2,938.59-17,684.46-26.06584.05
归属于母公司所有者的综合收益总额-7,654.61-3,475.81-20,068.28-1,709.71-815.66
归属于少数股东的综合收益总额1,010.72537.222,383.831,683.661,399.71
下载全部历史数据到excel中 返回页顶