ST中昌

- 600242

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST中昌(600242) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入45,259.9638,324.6823,244.1699,916.4972,383.02
营业收入45,259.9638,324.6823,244.1699,916.4972,383.02
二、营业总成本48,970.9840,474.4523,677.5498,825.7972,429.83
营业成本41,561.6135,078.9321,146.5088,178.5663,175.18
营业税金及附加46.5615.516.0292.8617.44
销售费用1,152.52950.85529.391,716.781,403.49
管理费用2,521.952,026.54665.622,743.222,753.53
财务费用3,688.352,402.621,330.026,020.795,005.16
研发费用------73.5875.03
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益21.2221.2220.22513.04-63,297.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-------16.91--
汇兑收益----------
三、营业利润-4,246.79-2,626.57-878.651,409.46397.55
加:营业外收入267.831.551.1262.04119.80
减:营业外支出0.030.020.0287.5580.29
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-3,978.99-2,625.04-877.551,383.95437.07
减:所得税费用-28.19241.0811.62436.65284.10
五、净利润-3,950.80-2,866.12-889.17947.30152.96
归属于母公司所有者的净利润-3,950.80-2,866.12-889.17947.30176.46
少数股东损益---------23.49
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0870-0.0630-0.01900.02000.0040
稀释每股收益(元/股)-0.0870-0.0630-0.01900.02000.0040
七、其他综合收益539.28539.74-7.07-372.56-3.40
八、综合收益总额-3,411.51-2,326.38-896.24574.73149.56
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,411.51-2,326.38-896.24574.73173.05
归属于少数股东的综合收益总额---------23.49
下载全部历史数据到excel中 返回页顶