S兰铝

- 600296

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:
S兰铝(600296) 利润表
单位:万元
报表日期2006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31
一、营业总收入348,187.69256,158.91161,390.5177,409.23275,710.47
营业收入347,653.81255,822.49161,212.4377,284.34275,459.56
二、营业总成本312,119.42235,449.96147,519.2472,873.12260,460.60
营业成本286,797.57215,463.70135,048.4166,383.52237,863.47
营业税金及附加1,456.111,018.64711.48298.161,218.22
销售费用5,028.223,787.952,718.741,702.965,125.96
管理费用12,573.2810,984.076,717.213,528.6913,764.12
财务费用6,264.244,195.602,323.39959.792,488.84
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润36,068.2620,708.9513,871.274,536.1115,254.24
加:营业外收入59.6460.3959.159.5239.11
减:营业外支出4,231.71357.80303.60254.022,295.69
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额31,896.2020,411.5413,626.814,291.6112,997.66
减:所得税费用4,067.061,756.051,725.08651.771,763.77
五、净利润27,829.1418,655.4911,901.743,639.8411,233.89
归属于母公司所有者的净利润27,826.6818,654.5511,901.863,639.8411,232.21
少数股东损益2.450.94-0.13--1.68
六、每股收益
基本每股收益(元/股)----------
稀释每股收益(元/股)----------
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额----------
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶