ST海越

- 600387

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST海越(600387) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入161,448.42493,127.62345,462.86276,274.63187,739.81
营业收入161,448.42493,127.62345,462.86276,274.63187,739.81
二、营业总成本159,836.34486,313.19339,767.24272,474.54186,244.78
营业成本155,924.49473,037.12330,621.83266,495.75183,566.11
营业税金及附加196.23869.41609.34433.37168.56
销售费用1,160.873,989.152,621.311,701.42892.03
管理费用2,009.728,117.035,696.373,920.412,182.89
财务费用545.03300.48218.38-76.40-564.81
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益-5.87-8.11------
投资收益196.992,583.591,449.13637.42852.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益196.991,633.651,313.11502.12852.50
汇兑收益----------
三、营业利润1,665.639,601.397,901.975,109.532,555.43
加:营业外收入230.55662.54235.212.139.45
减:营业外支出4.9285.4677.8332.6711.71
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,891.2510,178.478,059.355,079.002,553.17
减:所得税费用702.002,673.262,225.251,538.75660.62
五、净利润1,189.267,505.215,834.103,540.251,892.55
归属于母公司所有者的净利润1,106.447,088.825,341.423,347.691,938.12
少数股东损益82.82416.40492.69192.57-45.57
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.02000.15000.11000.07000.0400
稀释每股收益(元/股)0.02000.15000.11000.07000.0400
七、其他综合收益3,194.82-1,538.24-2,134.941,441.071,049.61
八、综合收益总额4,384.085,966.973,699.164,981.332,942.16
归属于母公司所有者的综合收益总额4,301.265,550.583,206.474,788.762,987.73
归属于少数股东的综合收益总额82.82416.40492.69192.57-45.57
下载全部历史数据到excel中 返回页顶