*ST园城

- 600766

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST园城(600766) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入4,736.912,622.781,937.32722.2887.46
营业收入4,736.912,622.781,937.32722.2887.46
二、营业总成本4,502.252,756.792,046.82767.2193.13
营业成本4,433.852,237.021,645.16562.707.48
营业税金及附加8.9761.9355.6745.268.02
销售费用--19.2919.29----
管理费用55.22433.32321.47157.2077.48
财务费用4.215.235.232.050.16
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益---953.25------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润238.41-2,016.31-117.76-49.90-5.67
加:营业外收入0.05--------
减:营业外支出--52.9957.81----
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额238.45-2,069.30-175.57-49.90-5.67
减:所得税费用11.18-526.73-2.13-1.17--
五、净利润227.27-1,542.57-173.44-48.72-5.67
归属于母公司所有者的净利润227.27-1,542.57-173.44-48.72-5.67
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0100-0.0300-0.0077-0.0022--
稀释每股收益(元/股)0.0100-0.0300-0.0077-0.0022--
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额227.27-1,542.57-173.44-48.72-5.67
归属于母公司所有者的综合收益总额227.27-1,542.57-173.44-48.72-5.67
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶