*ST中新

- 603996

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中新(603996) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入22.8013,173.1712,283.1010,670.013,179.99
营业收入22.8013,173.1712,283.1010,670.013,179.99
二、营业总成本5,701.8849,716.6533,539.2518,540.945,224.59
营业成本893.4221,546.1413,045.486,907.121,280.42
营业税金及附加108.58451.71318.28211.63106.97
销售费用0.27936.85760.91640.28212.21
管理费用1,298.9610,493.968,827.406,568.322,140.96
财务费用3,400.6616,288.009,636.403,262.821,083.12
研发费用----950.77950.77400.91
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-7,236.72-66,190.27-30,579.01-17,484.49-3,610.03
加:营业外收入1.41738.36331.59235.850.00
减:营业外支出0.653,632.078,791.568,738.113.81
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-7,235.97-69,083.98-39,038.98-25,986.75-3,613.84
减:所得税费用----------
五、净利润-7,235.97-69,083.98-39,038.98-25,986.75-3,613.84
归属于母公司所有者的净利润-7,235.97-69,083.98-39,038.98-25,986.75-3,613.84
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2411-2.3000-1.3006-0.8658-0.1457
稀释每股收益(元/股)-0.2411-2.3000-1.3006-0.8658-0.1457
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-7,235.97-69,083.98-39,038.98-25,986.75-3,613.84
归属于母公司所有者的综合收益总额-7,235.97-69,083.98-39,038.98-25,986.75--
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶