ST宇顺

- 002289

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST宇顺(002289) 利润表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、营业总收入12,614.288,062.532,657.5613,508.6110,975.11
营业收入12,614.288,062.532,657.5613,508.6110,975.11
二、营业总成本13,207.658,616.463,513.0915,627.5912,035.96
营业成本10,683.767,057.612,581.2712,239.289,814.98
营业税金及附加106.2762.2229.4087.5381.93
销售费用478.99305.60160.54566.27414.85
管理费用1,776.431,137.89571.982,461.261,635.47
财务费用-103.85-132.4566.75-160.72-247.06
研发费用266.04185.60103.15433.97335.79
资产减值损失----------
公允价值变动收益1,312.871,312.87------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润449.64468.08-817.07-2,631.11-1,590.23
加:营业外收入1.001.241.0682.723.04
减:营业外支出26.269.970.4034.576.09
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额424.38459.34-816.42-2,582.95-1,593.28
减:所得税费用1.4111.820.05-35.66-39.20
五、净利润422.97447.53-816.46-2,547.29-1,554.08
归属于母公司所有者的净利润422.97447.53-816.46-2,547.29-1,554.08
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.01510.0160-0.0303-0.0909-0.0555
稀释每股收益(元/股)0.01510.0160-0.0303-0.0909-0.0555
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额422.97447.53-816.46-2,547.29-1,554.08
归属于母公司所有者的综合收益总额422.97447.53-816.46-2,547.29-1,554.08
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶