ST中珠

- 600568

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中珠(600568) 利润表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、营业总收入22,910.229,338.8572,747.3849,822.8632,042.01
营业收入22,910.229,338.8572,747.3849,822.8632,042.01
二、营业总成本26,570.7311,452.7675,110.1852,477.2634,333.57
营业成本16,979.427,247.2655,018.7436,021.8023,488.99
营业税金及附加347.91138.131,520.241,009.36597.81
销售费用1,191.40560.202,567.081,957.711,013.34
管理费用6,882.792,838.5515,098.8611,133.857,718.88
财务费用-536.86-171.92-1,438.29253.79162.68
研发费用1,706.06840.542,343.552,100.741,351.86
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-582.78-267.365,365.00-161.08-77.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-667.48---591.70-229.08-138.74
汇兑收益----------
三、营业利润-3,721.00-2,467.154,623.30-1,561.18-1,224.59
加:营业外收入16.467.89265.7764.1132.38
减:营业外支出55.2054.26640.10503.94394.34
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-3,759.74-2,513.514,248.96-2,001.01-1,586.54
减:所得税费用1,043.71130.332,789.861,733.241,062.31
五、净利润-4,803.45-2,643.851,459.11-3,734.25-2,648.85
归属于母公司所有者的净利润-4,807.72-2,476.18321.89-4,606.01-3,137.28
少数股东损益4.27-167.671,137.22871.76488.43
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0241-0.01240.0016-0.0231-0.0157
稀释每股收益(元/股)-0.0241-0.01240.0016-0.0231-0.0157
七、其他综合收益-13.56-10.73189.90189.99-26.95
八、综合收益总额-4,817.01-2,654.571,649.00-3,544.26-2,675.80
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,821.28-2,486.91511.78-4,416.02-3,164.23
归属于少数股东的综合收益总额4.27-167.671,137.22871.76488.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶