*ST嘉信

- 300071

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST嘉信(300071) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入23,419.9497,021.1469,128.6642,551.3417,698.12
营业收入23,419.9497,021.1469,128.6642,551.3417,698.12
二、营业总成本27,033.62117,659.4380,032.7051,022.4823,647.37
营业成本16,040.7067,851.9146,205.8127,615.9612,358.46
营业税金及附加33.40261.47158.66112.4019.27
销售费用4,707.0220,088.83510.24363.12229.85
管理费用3,109.9017,215.6825,990.9418,071.858,768.47
财务费用3,142.6012,241.547,167.044,859.162,271.32
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益---840.65------
投资收益131.671,215.81123.79-405.18-263.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益131.671,215.81123.79-405.18-263.01
汇兑收益----------
三、营业利润-2,767.50-57,455.32-10,343.98-8,568.25-6,498.17
加:营业外收入55.1672.17403.55125.11106.96
减:营业外支出0.211,179.0925.6012.122.00
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,712.55-58,562.24-9,966.03-8,455.26-6,393.21
减:所得税费用-121.73-591.36-59.70-946.43-917.84
五、净利润-2,590.82-57,970.88-9,906.33-7,508.83-5,475.37
归属于母公司所有者的净利润-2,587.65-57,935.36-9,870.99-7,467.74-5,478.52
少数股东损益-3.17-35.52-35.34-41.093.16
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0385-0.8600-0.1500-0.1100-0.0800
稀释每股收益(元/股)-0.0385-0.8600-0.1500-0.1100-0.0800
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-2,590.82-57,970.88-9,906.33-7,508.83-5,475.37
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,587.65-57,935.36-9,870.99-7,467.74-5,478.52
归属于少数股东的综合收益总额-3.17-35.52-35.34-41.093.16
下载全部历史数据到excel中 返回页顶