ST高升

- 000971

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST高升(000971) 利润表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、营业总收入35,458.0723,694.8811,192.5851,532.8733,109.48
营业收入35,458.0723,694.8811,192.5851,532.8733,109.48
二、营业总成本45,603.5134,721.7118,397.9979,183.1052,742.46
营业成本33,763.5826,851.7614,713.8261,740.9242,154.82
营业税金及附加59.8330.8414.45120.8080.50
销售费用1,426.991,072.71436.053,404.501,295.60
管理费用6,806.734,334.591,904.588,934.836,481.82
财务费用1,013.43696.67425.581,277.54803.17
研发费用2,532.951,735.14903.523,704.511,926.55
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益------0.00400.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益------0.00--
汇兑收益----------
三、营业利润-11,640.56-12,251.79-7,267.86-52,316.82-23,614.60
加:营业外收入667.36429.38276.021,057.19867.76
减:营业外支出-7,184.80-10,638.63135.082,715.571,645.75
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-3,788.40-1,183.78-7,126.93-53,975.19-24,392.59
减:所得税费用-95.69-111.3714.33-47.30-137.26
五、净利润-3,692.71-1,072.40-7,141.25-53,927.89-24,255.32
归属于母公司所有者的净利润-3,606.83-1,022.62-7,123.37-53,637.68-24,209.98
少数股东损益-85.88-49.78-17.89-290.21-45.35
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0300-0.0100-0.0700-0.5100-0.2300
稀释每股收益(元/股)-0.0300-0.0100-0.0700-0.5100-0.2300
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-3,692.71-1,072.40-7,141.25-53,927.89-24,255.32
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,606.83-1,022.62-7,123.37-53,637.68-24,209.98
归属于少数股东的综合收益总额-85.88-49.78-17.89-290.21-45.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶