*ST皇台

- 000995

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST皇台(000995) 利润表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、营业总收入3,382.319,108.813,660.042,524.941,194.53
营业收入3,382.319,108.813,660.042,524.941,194.53
二、营业总成本3,217.6210,563.615,454.873,862.191,751.53
营业成本1,137.493,730.691,376.231,015.43396.62
营业税金及附加630.121,984.73733.46493.23245.48
销售费用623.592,042.421,330.88813.97396.68
管理费用655.952,167.141,562.961,240.79639.77
财务费用170.48638.63451.34298.7772.98
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润164.69-1,775.16-1,722.04-1,264.47-504.66
加:营业外收入0.57516.85101.8280.1577.36
减:营业外支出7.7295.2822.6116.312.96
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额157.54-1,353.59-1,642.83-1,200.63-430.26
减:所得税费用--1.886.756.75--
五、净利润157.54-1,355.48-1,649.58-1,207.39-430.26
归属于母公司所有者的净利润157.54-1,355.48-1,649.58-1,207.39-430.26
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0089-0.0800-0.0900-0.0700-0.0240
稀释每股收益(元/股)0.0089-0.0800-0.0900-0.0700-0.0240
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额157.54-1,355.48-1,649.58-1,207.39-430.26
归属于母公司所有者的综合收益总额157.54-1,355.48-1,649.58-1,207.39-430.26
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶