*ST文化

- 300089

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST文化(300089) 利润表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、营业总收入1,628.227,577.126,142.863,867.941,913.02
营业收入1,628.227,577.126,142.863,867.941,913.02
二、营业总成本3,749.2022,170.5513,852.199,114.614,159.42
营业成本957.615,255.564,464.802,881.231,386.77
营业税金及附加49.32130.9613.879.963.46
销售费用405.492,766.151,244.52559.25297.69
管理费用682.094,783.512,713.431,896.39881.20
财务费用1,571.088,753.774,841.753,379.451,343.55
研发费用83.61480.60573.81388.34246.76
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益--696.40-9.28-9.2826.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益---1.60------
汇兑收益----------
三、营业利润-2,115.64-39,453.93-7,463.58-5,003.78-2,189.48
加:营业外收入8.95101.599.159.045.21
减:营业外支出8.36727.28116.0826.8515.34
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,115.04-40,079.62-7,570.51-5,021.59-2,199.61
减:所得税费用0.5818.424.280.01-2.71
五、净利润-2,115.62-40,098.04-7,574.79-5,021.60-2,196.90
归属于母公司所有者的净利润-2,112.77-40,062.50-7,555.01-5,009.70-2,192.06
少数股东损益-2.85-35.54-19.78-11.90-4.84
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0439-0.8300-0.1571-0.1041-0.0456
稀释每股收益(元/股)-0.0439-0.8300-0.1571-0.1041-0.0456
七、其他综合收益---5.84------
八、综合收益总额-2,115.62-40,103.89-7,574.79-5,021.60-2,196.90
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,112.77-40,068.34-7,555.01-5,009.70-2,192.06
归属于少数股东的综合收益总额-2.85-35.54-19.78-11.90-4.84
下载全部历史数据到excel中 返回页顶