*ST新亿

- 600145

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST新亿(600145) 利润表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、营业总收入443.081,338.541,575.921,575.92--
营业收入443.081,338.541,575.921,575.92--
二、营业总成本598.913,937.622,030.701,561.86113.96
营业成本192.111,209.431,423.881,423.88--
营业税金及附加1.622.48------
销售费用213.39--------
管理费用84.02388.02606.90138.06114.03
财务费用107.760.00-0.08-0.07-0.07
资产减值损失--2,337.69------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-155.83-2,599.08-454.7814.06-113.96
加:营业外收入--4,255.294,655.074,655.07--
减:营业外支出0.540.000.00----
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-156.371,656.214,200.294,669.12-113.96
减:所得税费用2.38670.58------
五、净利润-7.32985.634,200.294,669.12-113.96
归属于母公司所有者的净利润-7.32985.634,200.294,669.12-113.96
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.00490.00660.02800.0340-0.0008
稀释每股收益(元/股)-0.00490.00660.02800.0340-0.0008
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-7.32985.634,200.29----
归属于母公司所有者的综合收益总额-7.32985.634,200.29----
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶