*ST华源

- 600726

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华源(600726) 利润表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、营业总收入736,352.25521,835.18295,871.53980,652.95681,733.42
营业收入736,352.25521,835.18295,871.53980,652.95681,733.42
二、营业总成本766,849.98522,886.97280,379.281,070,818.06731,432.89
营业成本685,464.05468,447.10254,369.52963,700.56663,965.41
营业税金及附加10,576.627,450.723,969.4413,124.8611,079.69
销售费用476.11300.90133.66995.04377.89
管理费用3,830.092,532.481,111.606,620.003,842.00
财务费用65,870.9043,779.1620,603.3582,172.2362,812.93
研发费用632.21376.61191.711,069.09669.72
资产减值损失------3,136.28-11,314.75
公允价值变动收益----------
投资收益5,606.753,336.492,215.09-2,907.60-8,379.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,586.243,336.492,215.09-3,921.69-9,393.28
汇兑收益----------
三、营业利润-21,871.184,122.3618,695.91-88,796.38-55,397.55
加:营业外收入460.56351.18130.333,792.002,681.91
减:营业外支出174.8090.9129.964,823.474,526.15
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-21,585.424,382.6218,796.29-89,827.85-57,241.79
减:所得税费用2,273.761,957.651,637.66-1,696.891,381.13
五、净利润-23,859.192,424.9717,158.63-88,130.97-58,622.92
归属于母公司所有者的净利润-21,210.551,254.0914,466.50-76,188.79-52,330.29
少数股东损益-2,648.631,170.882,692.14-11,942.17-6,292.63
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.11000.00600.0700-0.3900-0.2700
稀释每股收益(元/股)-0.11000.00600.0700-0.3900-0.2700
七、其他综合收益0.420.42---102.93-87.65
八、综合收益总额-23,858.772,425.3917,158.63-88,233.89-58,710.58
归属于母公司所有者的综合收益总额-21,210.131,254.5114,466.50-76,291.72-52,417.95
归属于少数股东的综合收益总额-2,648.631,170.882,692.14-11,942.17-6,292.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶