*ST辅仁

- 600781

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST辅仁(600781) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入54,042.63517,108.60383,350.81276,896.36136,979.39
营业收入54,042.63517,108.60383,350.81276,896.36136,979.39
二、营业总成本49,088.81448,178.43314,627.48226,064.72111,427.92
营业成本28,249.87294,335.11211,183.46148,966.8271,709.12
营业税金及附加713.936,109.473,844.972,717.971,388.65
销售费用5,440.4467,295.3651,943.5740,383.5021,093.56
管理费用5,790.7523,966.4818,193.7812,898.606,243.34
财务费用6,922.9535,202.2816,484.0410,944.765,653.35
研发费用1,970.8721,269.7312,977.6710,153.074,143.00
资产减值损失--------1,196.90
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润4,668.7565,747.1269,244.1251,163.9826,610.32
加:营业外收入7.4840.84113.2928.7962.40
减:营业外支出28.18665.3731.4319.647.70
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额4,648.0465,122.5869,325.9851,173.1326,665.01
减:所得税费用2,072.1219,011.9615,025.5511,014.394,907.75
五、净利润2,575.9246,110.6254,300.4340,158.7421,757.26
归属于母公司所有者的净利润2,531.8446,099.2353,985.0439,900.2521,512.29
少数股东损益44.0811.40315.40258.49244.97
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.04000.74000.86000.64000.3400
稀释每股收益(元/股)0.04000.74000.86000.64000.3400
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额2,575.9246,110.6254,300.4340,158.7421,757.26
归属于母公司所有者的综合收益总额2,531.8446,099.2353,985.0439,900.2521,512.29
归属于少数股东的综合收益总额44.0811.40315.40258.49244.97
下载全部历史数据到excel中 返回页顶