ST辅仁

- 600781

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST辅仁(600781) 利润表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、营业总收入383,350.81276,896.36136,979.39631,731.31476,755.48
营业收入383,350.81276,896.36136,979.39631,731.31476,755.48
二、营业总成本314,627.48226,064.72111,427.92522,865.17388,929.47
营业成本211,183.46148,966.8271,709.12353,745.40258,790.06
营业税金及附加3,844.972,717.971,388.658,379.465,756.90
销售费用51,943.5740,383.5021,093.5682,081.3362,360.34
管理费用18,193.7812,898.606,243.3426,318.1324,493.86
财务费用16,484.0410,944.765,653.3524,449.1617,538.61
研发费用12,977.6710,153.074,143.0022,893.9316,057.16
资产减值损失----1,196.904,997.773,932.54
公允价值变动收益----------
投资收益------1,001.661,168.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润69,244.1251,163.9826,610.32111,670.8090,302.03
加:营业外收入113.2928.7962.4095.0587.02
减:营业外支出31.4319.647.70999.60646.84
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额69,325.9851,173.1326,665.01110,766.2689,742.21
减:所得税费用15,025.5511,014.394,907.7521,441.7416,378.32
五、净利润54,300.4340,158.7421,757.2689,324.5273,363.88
归属于母公司所有者的净利润53,985.0439,900.2521,512.2988,855.6273,098.05
少数股东损益315.40258.49244.97468.89265.83
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.86000.64000.34001.42001.1700
稀释每股收益(元/股)0.86000.64000.34001.42001.1700
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额54,300.4340,158.7421,757.2689,324.5273,363.88
归属于母公司所有者的综合收益总额53,985.0439,900.2521,512.2988,855.6273,098.05
归属于少数股东的综合收益总额315.40258.49244.97468.89265.83
下载全部历史数据到excel中 返回页顶