ST庞大

- 601258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入361,745.162,208,348.081,610,991.581,025,639.67448,310.60
营业收入361,745.162,208,348.081,610,991.581,025,639.67448,310.60
二、营业总成本377,807.722,534,128.981,812,048.331,142,937.60502,743.94
营业成本325,508.952,056,644.861,507,536.37949,163.85408,001.08
营业税金及附加3,484.8721,865.9315,891.0210,719.985,368.47
销售费用14,555.66110,316.8981,076.8352,302.1619,101.65
管理费用24,520.97188,643.66124,222.9878,531.3040,242.42
财务费用9,737.28156,657.6283,321.1352,220.3230,030.31
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益--2,004.59------
投资收益310.51414,616.905,492.916,045.675,590.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益---2,176.91304.451,027.274,988.82
汇兑收益----------
三、营业利润-15,018.5745,374.71-200,278.02-114,593.42-49,311.28
加:营业外收入353.147,863.282,930.521,841.00924.41
减:营业外支出172.6823,753.524,341.061,672.88742.19
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-14,838.1129,484.48-201,688.56-114,425.30-49,129.06
减:所得税费用365.5419,831.435,996.146,054.77558.01
五、净利润-15,203.659,653.05-207,684.71-120,480.07-49,687.08
归属于母公司所有者的净利润-15,630.6511,600.25-207,090.57-119,885.93-48,914.02
少数股东损益427.00-1,947.20-594.14-594.14-773.06
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.01500.0100-0.3200-0.1840-0.0700
稀释每股收益(元/股)-0.01500.0100-0.3200-0.1840-0.0700
七、其他综合收益--190.74-509.20-277.86-383.75
八、综合收益总额-15,203.659,843.79-208,193.91-120,757.94-50,070.83
归属于母公司所有者的综合收益总额-15,630.6511,790.99-207,599.77-120,163.80-49,297.77
归属于少数股东的综合收益总额427.00-1,947.20-594.14-594.14-773.06
下载全部历史数据到excel中 返回页顶