ST庞大

- 601258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST庞大(601258) 利润表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、营业总收入1,610,991.581,025,639.67448,310.604,203,357.803,698,619.55
营业收入1,610,991.581,025,639.67448,310.604,203,357.803,698,619.55
二、营业总成本1,812,048.331,142,937.60502,743.944,934,675.643,829,947.15
营业成本1,507,536.37949,163.85408,001.084,176,263.163,419,661.18
营业税金及附加15,891.0210,719.985,368.4733,600.5223,810.48
销售费用81,076.8352,302.1619,101.65158,643.47126,581.83
管理费用124,222.9878,531.3040,242.42201,107.74142,196.42
财务费用83,321.1352,220.3230,030.31166,940.53106,654.49
研发费用----------
资产减值损失------198,120.2211,042.76
公允价值变动收益-------2,608.71--
投资收益5,492.916,045.675,590.95118,148.10120,529.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益304.451,027.274,988.82-635.943,950.46
汇兑收益----------
三、营业利润-200,278.02-114,593.42-49,311.28-605,393.48-6,543.51
加:营业外收入2,930.521,841.00924.416,133.513,810.33
减:营业外支出4,341.061,672.88742.199,270.103,294.77
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-201,688.56-114,425.30-49,129.06-608,530.07-6,027.96
减:所得税费用5,996.146,054.77558.018,710.6317,855.99
五、净利润-207,684.71-120,480.07-49,687.08-617,240.70-23,883.94
归属于母公司所有者的净利润-207,090.57-119,885.93-48,914.02-615,541.02-23,429.29
少数股东损益-594.14-594.14-773.06-1,699.68-454.66
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.3200-0.1840-0.0700-0.9300-0.0400
稀释每股收益(元/股)-0.3200-0.1840-0.0700-0.9300-0.0400
七、其他综合收益-509.20-277.86-383.75-15.03438.54
八、综合收益总额-208,193.91-120,757.94-50,070.83-617,255.73-23,445.40
归属于母公司所有者的综合收益总额-207,599.77-120,163.80-49,297.77-615,556.05-22,990.75
归属于少数股东的综合收益总额-594.14-594.14-773.06-1,699.68-454.66
下载全部历史数据到excel中 返回页顶