ST庞大

- 601258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST庞大(601258) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入1,914,070.451,094,584.45361,745.162,208,348.081,610,991.58
营业收入1,914,070.451,094,584.45361,745.162,208,348.081,610,991.58
二、营业总成本1,926,177.711,101,788.87377,807.722,534,128.981,812,048.33
营业成本1,744,770.75985,056.52325,508.952,056,644.861,507,536.37
营业税金及附加12,679.248,665.503,484.8721,865.9315,891.02
销售费用56,146.0833,431.2214,555.66110,316.8981,076.83
管理费用89,133.8156,979.2224,520.97188,643.66124,222.98
财务费用23,447.8217,656.419,737.28156,657.6283,321.13
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益129.36665.83--2,004.59--
投资收益26,332.9317,569.91310.51414,616.905,492.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,181.49203.35---2,176.91304.45
汇兑收益----------
三、营业利润12,127.517,170.15-15,018.5745,374.71-200,278.02
加:营业外收入3,618.271,190.51353.147,863.282,930.52
减:营业外支出3,164.01852.06172.6823,753.524,341.06
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额12,581.777,508.61-14,838.1129,484.48-201,688.56
减:所得税费用5,306.913,248.53365.5419,831.435,996.14
五、净利润7,274.864,260.07-15,203.659,653.05-207,684.71
归属于母公司所有者的净利润7,721.294,436.30-15,630.6511,600.25-207,090.57
少数股东损益-446.44-176.23427.00-1,947.20-594.14
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.00760.0043-0.01500.0100-0.3200
稀释每股收益(元/股)0.00760.0043-0.01500.0100-0.3200
七、其他综合收益402.45131.53--190.74-509.20
八、综合收益总额7,677.314,391.60-15,203.659,843.79-208,193.91
归属于母公司所有者的综合收益总额8,123.754,567.83-15,630.6511,790.99-207,599.77
归属于少数股东的综合收益总额-446.44-176.23427.00-1,947.20-594.14
下载全部历史数据到excel中 返回页顶