*ST博天

- 603603

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST博天(603603) 利润表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、营业总收入17,377.91114,754.14127,358.95109,354.0454,709.67
营业收入17,377.91114,754.14127,358.95109,354.0454,709.67
二、营业总成本24,983.45207,188.81143,050.93116,953.8354,182.77
营业成本14,554.81154,141.44106,088.2290,184.6243,913.08
营业税金及附加92.29670.23608.43583.20137.67
销售费用199.563,117.971,581.61911.26122.01
管理费用3,066.1914,195.209,249.316,614.424,507.30
财务费用6,677.5331,234.0522,684.2816,357.474,992.96
研发费用393.073,829.912,839.082,302.86509.74
资产减值损失----------
公允价值变动收益-55.06-1,557.27-486.63264.29--
投资收益-951.333,475.031,467.032,349.59-114.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-952.35-890.73-847.72-668.75-187.67
汇兑收益----------
三、营业利润-8,814.09-140,640.35-20,462.24-8,547.311,108.59
加:营业外收入--53.5232.655.569.27
减:营业外支出221.722,999.011,319.19504.5021.15
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-9,035.81-143,585.85-21,748.78-9,046.241,096.71
减:所得税费用436.749,791.73-2,444.07-426.9784.58
五、净利润-9,472.56-153,377.58-19,304.71-8,619.271,012.14
归属于母公司所有者的净利润-8,695.39-141,962.79-19,401.85-8,352.41779.00
少数股东损益-777.17-11,414.7897.14-266.86233.14
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2100-3.4000-0.4600-0.20000.0200
稀释每股收益(元/股)-0.2100-3.4000-0.4600-0.20000.0200
七、其他综合收益0.33-6.19-2.81-2.941.24
八、综合收益总额-9,472.22-153,383.77-19,307.52-8,622.211,013.38
归属于母公司所有者的综合收益总额-8,695.06-141,968.98-19,404.66-8,355.36780.24
归属于少数股东的综合收益总额-777.17-11,414.7897.14-266.86233.14
下载全部历史数据到excel中 返回页顶