*ST中新

- 603996

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中新(603996) 利润表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、营业总收入10,670.013,179.9949,071.7149,680.5948,451.47
营业收入10,670.013,179.9949,071.7149,680.5948,451.47
二、营业总成本18,540.945,224.59103,615.1875,400.3261,023.10
营业成本6,907.121,280.4256,140.9354,857.9949,840.51
营业税金及附加211.63106.97389.82353.13239.25
销售费用640.28212.216,789.613,063.922,474.60
管理费用6,568.322,140.9621,490.545,932.932,227.00
财务费用3,262.821,083.1210,701.455,214.722,935.48
研发费用950.77400.918,102.835,977.633,306.26
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-17,484.49-3,610.03-191,434.05-25,556.36-12,674.24
加:营业外收入235.850.00349.942,644.43104.46
减:营业外支出8,738.113.81922.08705.99100.82
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-25,986.75-3,613.84-192,006.19-23,617.93-12,670.61
减:所得税费用----3,153.52-3,509.53-1,791.81
五、净利润-25,986.75-3,613.84-195,159.71-20,108.39-10,878.80
归属于母公司所有者的净利润-25,986.75-3,613.84-195,159.71-20,108.39-10,878.80
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.8658-0.1457-6.5000-0.6699-0.3624
稀释每股收益(元/股)-0.8658-0.1457-6.5000-0.6699-0.3624
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-25,986.75-3,613.84-195,159.71-20,108.39-10,878.80
归属于母公司所有者的综合收益总额-25,986.75---195,159.71-20,108.39-10,878.80
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶