*ST中新

- 603996

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中新(603996) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入12,283.1010,670.013,179.9949,071.7149,680.59
营业收入12,283.1010,670.013,179.9949,071.7149,680.59
二、营业总成本33,539.2518,540.945,224.59103,615.1875,400.32
营业成本13,045.486,907.121,280.4256,140.9354,857.99
营业税金及附加318.28211.63106.97389.82353.13
销售费用760.91640.28212.216,789.613,063.92
管理费用8,827.406,568.322,140.9621,490.545,932.93
财务费用9,636.403,262.821,083.1210,701.455,214.72
研发费用950.77950.77400.918,102.835,977.63
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-30,579.01-17,484.49-3,610.03-191,434.05-25,556.36
加:营业外收入331.59235.850.00349.942,644.43
减:营业外支出8,791.568,738.113.81922.08705.99
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-39,038.98-25,986.75-3,613.84-192,006.19-23,617.93
减:所得税费用------3,153.52-3,509.53
五、净利润-39,038.98-25,986.75-3,613.84-195,159.71-20,108.39
归属于母公司所有者的净利润-39,038.98-25,986.75-3,613.84-195,159.71-20,108.39
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-1.3006-0.8658-0.1457-6.5000-0.6699
稀释每股收益(元/股)-1.3006-0.8658-0.1457-6.5000-0.6699
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-39,038.98-25,986.75-3,613.84-195,159.71-20,108.39
归属于母公司所有者的综合收益总额-39,038.98-25,986.75---195,159.71-20,108.39
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶