*ST长兴

- 000827

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:
*ST长兴(000827) 利润表
单位:万元
报表日期2005-06-302005-03-312004-12-312004-09-302004-06-30
一、营业总收入72.3341.439,049.117,891.693,903.60
营业收入72.3341.439,007.167,886.413,898.33
二、营业总成本2,649.87502.5916,397.5110,137.355,312.81
营业成本49.4631.427,858.626,416.992,951.39
营业税金及附加0.08--69.4165.8122.30
销售费用0.250.25438.78345.13229.42
管理费用2,060.02200.926,661.972,360.091,475.27
财务费用540.07270.011,368.72949.33634.43
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-700.00--45.5634.1722.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-3,277.54-461.16-7,302.83-2,211.50-1,386.43
加:营业外收入----4.294.334.27
减:营业外支出444.9152.532,218.40515.16447.24
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-3,722.45-513.69-9,516.94-2,722.33-1,829.40
减:所得税费用------3.083.68
五、净利润-3,722.45-513.69-9,516.94-2,725.42-1,833.08
归属于母公司所有者的净利润-3,565.94-497.98-9,171.22-2,648.17-1,787.05
少数股东损益-156.51-15.71-345.72-77.24-46.04
六、每股收益
基本每股收益(元/股)----------
稀释每股收益(元/股)----------
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额----------
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶