ST起步

- 603557

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST起步(603557) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入31,752.6877,337.2588,997.5656,039.3225,522.52
营业收入31,752.6877,337.2588,997.5656,039.3225,522.52
二、营业总成本29,021.1999,089.3879,208.7448,859.6822,641.66
营业成本21,722.5662,023.2856,497.5835,200.2516,388.89
营业税金及附加116.61891.43637.35297.1772.58
销售费用4,431.5021,464.2111,887.746,798.043,160.15
管理费用1,265.357,472.355,286.473,329.571,754.34
财务费用953.324,024.742,953.842,002.72669.01
研发费用531.853,213.371,945.771,231.93596.70
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益50.411,671.90340.65296.02239.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润2,075.65-29,695.416,839.715,902.334,052.36
加:营业外收入14.302,631.204,107.272,128.1863.12
减:营业外支出0.0023.005.344.742.15
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额2,089.95-27,087.2110,941.648,025.784,113.34
减:所得税费用301.51828.191,941.791,374.481,014.25
五、净利润1,788.44-27,915.398,999.856,651.303,099.09
归属于母公司所有者的净利润1,665.38-28,037.379,048.656,609.133,117.72
少数股东损益123.06121.97-48.8042.17-18.64
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.0336-0.58740.19250.14060.0663
稀释每股收益(元/股)0.0336-0.58740.15350.11690.0663
七、其他综合收益-783.689,620.55------
八、综合收益总额1,004.77-18,294.858,999.856,651.303,099.09
归属于母公司所有者的综合收益总额881.71-18,416.829,048.656,609.133,117.72
归属于少数股东的综合收益总额123.06121.97-48.8042.17-18.64
下载全部历史数据到excel中 返回页顶