TCL集团

- 000100

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 利润表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、营业总收入4,386,055.802,965,089.6511,344,743.808,231,170.395,258,184.70
营业收入4,378,161.402,960,095.6911,336,007.608,223,714.495,252,374.80
二、营业总成本4,374,125.602,939,723.4211,369,968.608,209,783.415,271,714.80
营业成本3,735,712.802,443,503.469,260,558.906,760,855.994,291,865.80
营业税金及附加24,118.9019,482.9166,126.2047,675.1931,854.20
销售费用238,273.60218,242.10888,702.10659,171.03445,098.00
管理费用126,651.0090,092.37429,960.70276,132.44391,180.10
财务费用60,471.4030,951.4397,326.1047,200.1344,131.20
资产减值损失31,434.1017,124.87152,311.9088,371.1563,451.80
公允价值变动收益29,553.00-5,549.05-387.90-21,167.59-10,391.10
投资收益200,573.9053,648.05216,725.40155,478.22109,395.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益65,400.4023,351.14136,026.8097,542.3961,522.70
汇兑收益-1,106.50-217.03-4,771.40-4,615.60-2,406.50
三、营业利润299,271.70119,708.82409,220.20321,263.62188,320.50
加:营业外收入4,611.303,095.8295,680.9039,330.8234,675.40
减:营业外支出1,882.00862.8510,463.106,367.864,420.30
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额302,001.00121,941.78494,438.00354,226.57218,575.60
减:所得税费用28,294.7021,334.0387,918.2066,631.1648,491.50
五、净利润273,706.30100,607.75406,519.80287,595.41170,084.10
归属于母公司所有者的净利润209,234.9077,908.84346,821.10248,966.15158,593.90
少数股东损益64,471.4022,698.9159,698.7038,629.2611,490.20
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.15690.05780.25660.18420.1173
稀释每股收益(元/股)0.15440.05760.25620.18400.1172
七、其他综合收益51,253.0036,042.15-166,319.40-135,567.06-47,294.90
八、综合收益总额324,959.30136,649.91240,200.40152,028.35122,789.20
归属于母公司所有者的综合收益总额244,184.2096,175.91207,477.70128,555.36114,061.50
归属于少数股东的综合收益总额80,775.1040,474.0032,722.7023,472.998,727.70
下载全部历史数据到excel中 返回页顶