*ST中迪

- 000609

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST中迪(000609) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入5,310.373,800.691,240.5310,619.779,327.15
营业收入5,310.373,800.691,240.5310,619.779,327.15
二、营业总成本14,555.559,773.344,237.7722,952.1513,789.39
营业成本3,649.022,258.161,091.437,279.036,098.99
营业税金及附加414.93384.393.67927.83590.31
销售费用1,592.18968.88223.383,281.462,348.83
管理费用2,815.701,981.06974.784,669.982,865.85
财务费用6,083.724,180.851,944.516,793.851,885.41
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益-------160.98-52.35
投资收益269.60145.65-170.74-845.09-60.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益196.9686.97-170.7448.25-175.26
汇兑收益----------
三、营业利润-8,257.19-5,183.66-3,095.94-29,358.31-3,502.97
加:营业外收入1.680.800.6821.750.04
减:营业外支出3,432.373,196.47944.211,119.785.71
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-11,687.88-8,379.33-4,039.47-30,456.34-3,508.64
减:所得税费用38.7938.73-310.85169.13-414.84
五、净利润-11,726.67-8,418.05-3,728.62-30,625.47-3,093.80
归属于母公司所有者的净利润-11,726.67-8,418.05-3,728.62-29,916.48-2,930.89
少数股东损益-------708.99-162.91
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.3900-0.2800-0.1200-1.0000-0.1000
稀释每股收益(元/股)-0.3900-0.2800-0.1200-1.0000-0.1000
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-11,726.67-8,418.05-3,728.62-30,625.47-3,093.80
归属于母公司所有者的综合收益总额-11,726.67-8,418.05-3,728.62-29,916.48-2,930.89
归属于少数股东的综合收益总额-------708.99-162.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶