*ST中迪

- 000609

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中迪(000609) 利润表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、营业总收入3,800.691,240.5310,619.779,327.156,017.49
营业收入3,800.691,240.5310,619.779,327.156,017.49
二、营业总成本9,773.344,237.7722,952.1513,789.398,093.25
营业成本2,258.161,091.437,279.036,098.993,377.86
营业税金及附加384.393.67927.83590.31487.23
销售费用968.88223.383,281.462,348.831,630.40
管理费用1,981.06974.784,669.982,865.852,044.13
财务费用4,180.851,944.516,793.851,885.41553.63
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益-----160.98-52.35-52.35
投资收益145.65-170.74-845.09-60.38106.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益86.97-170.7448.25-175.26-6.35
汇兑收益----------
三、营业利润-5,183.66-3,095.94-29,358.31-3,502.97-993.15
加:营业外收入0.800.6821.750.040.01
减:营业外支出3,196.47944.211,119.785.714.88
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-8,379.33-4,039.47-30,456.34-3,508.64-998.01
减:所得税费用38.73-310.85169.13-414.84-283.22
五、净利润-8,418.05-3,728.62-30,625.47-3,093.80-714.79
归属于母公司所有者的净利润-8,418.05-3,728.62-29,916.48-2,930.89-599.08
少数股东损益-----708.99-162.91-115.71
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2800-0.1200-1.0000-0.1000-0.0200
稀释每股收益(元/股)-0.2800-0.1200-1.0000-0.1000-0.0200
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-8,418.05-3,728.62-30,625.47-3,093.80-714.79
归属于母公司所有者的综合收益总额-8,418.05-3,728.62-29,916.48-2,930.89-599.08
归属于少数股东的综合收益总额-----708.99-162.91-115.71
下载全部历史数据到excel中 返回页顶