*ST友谊

- 000679

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST友谊(000679) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入11,574.157,311.0210,381.7377,576.1858,049.90
营业收入11,574.157,311.0210,381.7377,576.1858,049.90
二、营业总成本14,507.907,950.5917,880.36110,117.7476,826.99
营业成本6,441.864,179.338,967.1065,697.8149,099.82
营业税金及附加579.59384.21207.001,218.90896.59
销售费用2,051.701,324.24767.315,497.963,736.22
管理费用4,947.473,156.031,687.619,872.326,534.40
财务费用487.27-1,093.216,118.8527,830.7516,559.97
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益------174.17--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-2,990.96-695.63-7,498.62-37,992.06-19,260.94
加:营业外收入4,036.622,003.433.153,610.733,580.40
减:营业外支出20.530.08--109.086.95
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额1,025.121,307.72-7,495.48-34,490.41-15,687.49
减:所得税费用------44.2333.64
五、净利润1,025.121,307.72-7,495.48-34,534.64-15,721.13
归属于母公司所有者的净利润2,787.052,606.21-6,846.77-32,620.42-14,198.09
少数股东损益-1,761.93-1,298.48-648.71-1,914.22-1,523.03
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.08000.0700-0.1900-0.9200-0.4000
稀释每股收益(元/股)0.08000.0700-0.1900-0.9200-0.4000
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额1,025.121,307.72-7,495.48-34,534.64-15,721.13
归属于母公司所有者的综合收益总额2,787.052,606.21-6,846.77-32,620.42-14,198.09
归属于少数股东的综合收益总额-1,761.93-1,298.48-648.71-1,914.22-1,523.03
下载全部历史数据到excel中 返回页顶