ST新城

- 000809

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST新城(000809) 利润表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、营业总收入401.4811,425.661,434.071,002.86496.58
营业收入401.4811,425.661,434.071,002.86496.58
二、营业总成本3,789.9819,280.719,528.916,914.733,468.86
营业成本571.738,127.301,685.131,252.53607.45
营业税金及附加43.99209.05150.5398.2951.48
销售费用15.0017.468.807.907.90
管理费用1,143.452,974.121,965.571,314.87729.93
财务费用2,015.817,952.785,718.884,241.152,072.10
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-3,239.78-11,863.87-7,596.07-5,379.04-2,930.29
加:营业外收入--0.800.770.770.46
减:营业外支出--0.540.540.39--
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-3,239.78-11,863.61-7,595.84-5,378.66-2,929.83
减:所得税费用--2,296.04------
五、净利润-3,239.78-14,159.65-7,595.84-5,378.66-2,929.83
归属于母公司所有者的净利润-3,239.78-14,159.65-7,595.84-5,378.66-2,929.83
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0390-0.1720-0.0920-0.0650-0.0360
稀释每股收益(元/股)-0.0390-0.1720-0.0920-0.0650-0.0360
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-3,239.78-14,159.65-7,595.84-5,378.66-2,929.83
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,239.78-14,159.65-7,595.84-5,378.66-2,929.83
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶