ST鸿达

- 002002

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST鸿达(002002) 利润表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、营业总收入221,981.63194,906.8083,417.54482,244.77383,003.02
营业收入221,981.63194,906.8083,417.54482,244.77383,003.02
二、营业总成本306,009.57245,001.0082,498.70423,401.05343,075.51
营业成本230,847.97204,456.0767,356.41342,331.56288,439.70
营业税金及附加2,779.152,193.60864.344,831.633,132.02
销售费用883.80546.06942.221,749.091,374.01
管理费用48,233.2621,126.115,383.7130,892.6216,326.13
财务费用18,471.2112,547.086,455.3132,057.4728,814.47
研发费用4,794.184,132.091,496.7111,538.684,989.18
资产减值损失----------
公允价值变动收益1.901.420.64-0.56-0.62
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-87,627.33-53,611.81159.3739,826.3434,908.88
加:营业外收入490.6484.2769.57482.38273.14
减:营业外支出1,349.691,050.6021.966,328.391,995.96
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-88,486.38-54,578.13206.9833,980.3333,186.06
减:所得税费用-6,533.84-6,533.8434.865,161.194,844.62
五、净利润-81,952.54-48,044.29172.1228,819.1328,341.44
归属于母公司所有者的净利润-81,360.33-47,640.23195.7030,001.0328,714.74
少数股东损益-592.21-404.06-23.59-1,181.89-373.30
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.2606-0.15260.00060.09610.0920
稀释每股收益(元/股)-0.2606-0.15090.00060.09600.0920
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-81,952.54-48,044.29172.1228,819.1328,341.44
归属于母公司所有者的综合收益总额-81,360.33-47,640.23195.7030,001.0328,714.74
归属于少数股东的综合收益总额-592.21-404.06-23.59-1,181.89-373.30
下载全部历史数据到excel中 返回页顶