ST云投

- 002200

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST云投(002200) 利润表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、营业总收入25,235.6519,292.9526,771.278,715.004,594.48
营业收入25,235.6519,292.9526,771.278,715.004,594.48
二、营业总成本25,760.6819,358.7636,978.8123,728.1214,693.89
营业成本18,776.6015,882.7120,024.897,813.624,364.74
营业税金及附加74.3246.71244.0195.9169.52
销售费用1,407.21856.833,216.972,056.461,174.70
管理费用2,468.291,107.706,165.273,656.492,417.44
财务费用2,990.381,442.946,985.979,975.086,563.64
研发费用43.8821.86341.71130.56103.86
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益1,278.20-33.77-1,137.403,772.292,487.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2.03-33.77417.22220.36119.63
汇兑收益----------
三、营业利润-165.30-83.47-11,366.47-11,679.82-7,806.95
加:营业外收入0.17--1,043.19170.4422.22
减:营业外支出63.0231.482,509.86127.5965.52
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-228.15-114.95-12,833.14-11,636.97-7,850.26
减:所得税费用-262.99-89.99-1,354.0453.880.34
五、净利润34.84-24.96-11,479.10-11,690.84-7,850.60
归属于母公司所有者的净利润549.11229.57-9,434.13-10,941.09-7,186.78
少数股东损益-514.27-254.53-2,044.96-749.76-663.82
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.03000.0125-0.5124-0.5942-0.3903
稀释每股收益(元/股)0.03000.0125-0.5124-0.5942-0.3903
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额34.84-24.96-11,479.10-11,690.84-7,850.60
归属于母公司所有者的综合收益总额549.11229.57-9,434.13-10,941.09-7,186.78
归属于少数股东的综合收益总额-514.27-254.53-2,044.96-749.76-663.82
下载全部历史数据到excel中 返回页顶