*ST云投

- 002200

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST云投(002200) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入1,857.3068,222.5148,264.2722,116.463,674.68
营业收入1,857.3068,222.5148,264.2722,116.463,674.68
二、营业总成本5,978.6573,919.0251,761.8027,953.037,990.91
营业成本1,431.4946,183.9132,191.2614,808.312,908.86
营业税金及附加47.39568.89147.45118.4766.24
销售费用511.592,365.881,655.841,117.98451.83
管理费用1,132.917,580.995,447.763,715.341,535.23
财务费用2,801.7416,840.1512,066.748,029.434,379.17
研发费用53.52379.20252.76163.5181.33
资产减值损失---------1,431.76
公允价值变动收益----------
投资收益422.276,743.463,232.913,010.10233.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益77.32-532.71---17.69-163.14
汇兑收益----------
三、营业利润-4,153.8112,202.577,709.763,948.951,370.29
加:营业外收入22.43309.81205.63153.6646.95
减:营业外支出34.903,298.91374.22310.28248.65
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-4,166.289,213.477,541.173,792.331,168.58
减:所得税费用-76.572,643.042,354.171,208.28473.03
五、净利润-4,089.716,570.435,187.002,584.05695.55
归属于母公司所有者的净利润-3,682.813,588.152,800.201,327.27727.01
少数股东损益-406.912,982.282,386.811,256.78-31.46
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.20000.19490.15210.07210.0395
稀释每股收益(元/股)-0.20000.19490.15210.07210.0395
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-4,089.716,570.435,187.002,584.05695.55
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,682.813,588.152,800.201,327.27727.01
归属于少数股东的综合收益总额-406.912,982.282,386.811,256.78-31.46
下载全部历史数据到excel中 返回页顶