ST宏达

- 002211

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST宏达(002211) 利润表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、营业总收入28,521.0619,825.839,264.8456,573.3040,621.81
营业收入28,521.0619,825.839,264.8456,573.3040,621.81
二、营业总成本31,278.6621,912.5810,305.3157,777.5342,684.77
营业成本27,550.9119,403.098,919.3048,795.4436,040.43
营业税金及附加162.0176.7827.42239.9271.35
销售费用707.83478.26249.491,386.091,579.90
管理费用2,172.081,493.07724.524,546.422,367.68
财务费用-473.27-342.01-46.12453.47375.16
研发费用1,159.09803.40430.702,356.192,250.25
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益------42.94--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-2,522.19-1,930.46-1,093.65-71,084.39-21,411.57
加:营业外收入44.3831.1831.7442.4431.35
减:营业外支出29.5021.740.53189.3116.03
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,507.31-1,921.02-1,062.43-71,231.27-21,396.25
减:所得税费用-91.68-94.72--425.93-943.58
五、净利润-2,415.62-1,826.30-1,062.43-71,657.19-20,452.67
归属于母公司所有者的净利润-2,415.62-1,826.30-1,062.43-71,657.19-20,452.67
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0559-0.0422-0.0246-1.6600-0.4729
稀释每股收益(元/股)-0.0559-0.0422-0.0246-1.6600-0.4729
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-2,415.62-1,826.30-1,062.43-71,657.19-20,452.67
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,415.62-1,826.30-1,062.43-71,657.19-20,452.67
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶