ST宏达

- 002211

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST宏达(002211) 利润表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、营业总收入9,264.8456,573.3040,621.8128,809.9312,073.38
营业收入9,264.8456,573.3040,621.8128,809.9312,073.38
二、营业总成本10,305.3157,777.5342,684.7730,988.1912,889.47
营业成本8,919.3048,795.4436,040.4326,637.8411,116.73
营业税金及附加27.42239.9271.3546.9125.33
销售费用249.491,386.091,579.90710.49279.57
管理费用724.524,546.422,367.681,711.00728.29
财务费用-46.12453.47375.16344.34119.11
研发费用430.702,356.192,250.251,537.60620.43
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益--42.94------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,093.65-71,084.39-21,411.57-10,079.06-520.44
加:营业外收入31.7442.4431.3518.487.07
减:营业外支出0.53189.3116.0316.0315.02
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-1,062.43-71,231.27-21,396.25-10,076.61-528.39
减:所得税费用--425.93-943.58-301.16-40.99
五、净利润-1,062.43-71,657.19-20,452.67-9,775.45-487.39
归属于母公司所有者的净利润-1,062.43-71,657.19-20,452.67-9,775.45-487.39
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0246-1.6600-0.4729-0.2260-0.0113
稀释每股收益(元/股)-0.0246-1.6600-0.4729-0.2260-0.0113
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-1,062.43-71,657.19-20,452.67-9,775.45-487.39
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,062.43-71,657.19-20,452.67-9,775.45-487.39
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶