*ST必康

- 002411

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST必康(002411) 利润表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、营业总收入617,041.86399,260.54225,944.01766,318.54559,101.57
营业收入617,041.86399,260.54225,944.01766,318.54559,101.57
二、营业总成本560,116.94344,308.15182,295.78664,539.66483,439.95
营业成本445,308.93269,879.72138,292.19531,194.73405,036.79
营业税金及附加3,455.822,334.361,520.475,512.673,526.98
销售费用20,787.3113,898.867,180.1523,934.1221,502.72
管理费用59,108.7337,307.7521,616.9055,863.0223,762.83
财务费用22,898.8015,098.2510,367.3434,880.9920,760.45
研发费用8,557.345,789.203,318.7313,154.128,850.18
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益152.8671.15-20.62553.15298.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益------313.72--
汇兑收益----------
三、营业利润56,383.4654,574.7944,451.08-7,881.1486,092.17
加:营业外收入168.55156.3325.48581.13377.32
减:营业外支出3,969.563,703.083,092.4729,495.71542.27
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额52,582.4551,028.0441,384.09-36,795.7185,927.21
减:所得税费用14,606.9111,681.328,887.3829,171.6915,615.20
五、净利润37,975.5439,346.7132,496.70-65,967.4170,312.01
归属于母公司所有者的净利润30,461.2832,379.3226,969.72-82,237.2760,938.52
少数股东损益7,514.256,967.395,526.9916,269.869,373.49
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.19880.21130.1760-0.54000.3977
稀释每股收益(元/股)0.19880.21130.1760-0.54000.3977
七、其他综合收益2.113.880.2442.830.28
八、综合收益总额37,977.6539,350.5932,496.94-65,924.5770,312.29
归属于母公司所有者的综合收益总额30,463.4032,383.2026,969.95-82,194.4360,938.81
归属于少数股东的综合收益总额7,514.256,967.395,526.9916,269.869,373.49
下载全部历史数据到excel中 返回页顶