*ST红相

- 300427

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST红相(300427) 利润表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、营业总收入36,888.03163,668.08132,359.0873,703.5931,612.99
营业收入36,888.03163,668.08132,359.0873,703.5931,612.99
二、营业总成本35,088.63154,365.26125,107.7469,419.2329,852.43
营业成本27,341.75115,951.1798,308.2453,117.1121,777.41
营业税金及附加44.571,094.27361.32187.6260.05
销售费用2,019.1311,304.737,604.494,542.592,268.21
管理费用2,085.0610,022.277,574.734,260.732,218.86
财务费用1,843.887,253.215,131.393,376.611,696.30
研发费用1,754.258,739.626,127.563,934.571,831.60
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益---432.82------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润5,228.897,575.459,503.746,118.893,150.67
加:营业外收入15.4537.6625.7117.7512.47
减:营业外支出5.81136.2250.746.4611.02
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额5,238.537,476.899,478.716,130.173,152.12
减:所得税费用1,357.59250.001,866.161,027.35810.08
五、净利润3,880.957,226.907,612.545,102.812,342.04
归属于母公司所有者的净利润4,243.376,545.317,654.344,905.372,542.62
少数股东损益-362.42681.58-41.80197.45-200.58
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.11730.17910.21250.13620.0706
稀释每股收益(元/股)0.11730.17910.21250.13620.0706
七、其他综合收益405.33-656.77234.2587.292.51
八、综合收益总额4,286.286,570.137,846.805,190.112,344.56
归属于母公司所有者的综合收益总额4,648.705,888.557,888.594,992.662,545.13
归属于少数股东的综合收益总额-362.42681.58-41.80197.45-200.58
下载全部历史数据到excel中 返回页顶