*ST信通

- 600289

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST信通(600289) 利润表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、营业总收入4,906.0519,524.6714,016.129,951.154,815.36
营业收入4,906.0519,524.6714,016.129,951.154,815.36
二、营业总成本6,433.6737,007.6925,900.1118,467.079,871.54
营业成本1,703.487,356.996,446.905,039.811,461.71
营业税金及附加35.99375.10207.22186.0934.47
销售费用360.202,713.731,980.291,391.86646.23
管理费用3,087.1818,130.9410,458.747,266.265,594.00
财务费用-60.89-400.78-321.59-234.56-90.71
研发费用1,307.718,831.707,128.544,817.622,225.84
资产减值损失----------
公允价值变动收益--195.05------
投资收益---2,888.58------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-1,428.37-102,746.34-85,902.38-9,497.52-4,960.25
加:营业外收入0.3060.1015.6615.6628.27
减:营业外支出28.652,255.1020.5218.843.25
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-1,456.72-104,941.34-85,907.24-9,500.69-4,935.23
减:所得税费用-6.34211.75------
五、净利润-1,450.38-105,153.08-85,907.24-9,500.69-4,935.23
归属于母公司所有者的净利润-1,447.36-105,120.60-85,879.54-9,482.80-4,927.83
少数股东损益-3.02-32.48-27.70-17.89-7.39
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0229-1.6658-1.3609-0.1503-0.0781
稀释每股收益(元/股)-0.0229-1.6658-1.3609-0.1503-0.0781
七、其他综合收益0.01-1,788.230.340.41-0.15
八、综合收益总额-1,450.36-106,941.31-85,906.90-9,500.28-4,935.37
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,447.35-106,908.83-85,879.20-9,482.39-4,927.98
归属于少数股东的综合收益总额-3.02-32.48-27.70-17.89-7.39
下载全部历史数据到excel中 返回页顶