ST龙净

- 600388

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST龙净(600388) 利润表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、营业总收入488,879.50194,381.881,129,673.74823,673.56487,558.86
营业收入488,879.50194,381.881,129,673.74823,673.56487,558.86
二、营业总成本449,467.81176,392.461,032,414.77746,123.03445,404.20
营业成本371,292.56142,414.99867,794.77637,033.92373,439.00
营业税金及附加3,260.661,199.438,217.644,992.663,011.91
销售费用11,367.675,144.6726,648.7218,043.3711,478.14
管理费用31,880.1511,727.7261,284.7040,842.2828,857.03
财务费用8,746.125,259.8619,039.2113,017.178,808.83
研发费用22,920.6410,645.7949,429.7232,193.6219,809.28
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益2,225.981,033.114,807.103,034.712,059.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益558.04224.54-37.93-212.88-480.74
汇兑收益----------
三、营业利润44,390.0721,182.2897,975.0181,376.4247,676.27
加:营业外收入152.9679.321,134.25803.09347.61
减:营业外支出444.39139.131,439.53719.47612.09
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额44,098.6521,122.4797,669.7381,460.0447,411.79
减:所得税费用5,699.343,389.8710,545.0311,412.306,527.05
五、净利润38,399.3117,732.6087,124.7070,047.7440,884.74
归属于母公司所有者的净利润38,175.4717,779.8386,034.8669,311.2940,400.38
少数股东损益223.83-47.241,089.85736.44484.36
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.36000.17000.80000.65000.3800
稀释每股收益(元/股)0.33000.15000.73000.59000.3400
七、其他综合收益3.7132.36-118.84-88.46186.28
八、综合收益总额38,403.0217,764.9587,005.8769,959.2841,071.03
归属于母公司所有者的综合收益总额38,179.1817,812.1985,916.0269,222.8340,586.66
归属于少数股东的综合收益总额223.83-47.241,089.85736.44484.36
下载全部历史数据到excel中 返回页顶