ST华嵘

- 600421

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST华嵘(600421) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入8,720.475,408.351,522.552,326.78694.70
营业收入8,720.475,408.351,522.552,326.78694.70
二、营业总成本8,252.095,161.301,562.773,039.451,272.58
营业成本6,108.503,813.781,052.931,560.78345.74
营业税金及附加45.7228.586.6039.8216.99
销售费用462.29295.56100.59113.8341.13
管理费用1,137.08705.12381.341,190.95846.44
财务费用77.2952.6321.3131.8922.28
研发费用421.21265.63--102.18--
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益58.48--------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润531.00251.20-40.23-691.00-579.00
加:营业外收入48.2342.7638.181,234.2735.11
减:营业外支出29.2228.31--55.7841.84
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额550.01265.65-2.05487.49-585.73
减:所得税费用223.96137.7330.11200.4120.67
五、净利润326.04127.92-32.16287.08-606.40
归属于母公司所有者的净利润-179.21-185.57-95.36326.38-531.72
少数股东损益505.26313.4963.20-39.30-74.68
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0090-0.0090-0.00500.0200-0.0270
稀释每股收益(元/股)-0.0090-0.0090-0.00500.0200-0.0270
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额----------
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶