ST仰帆

- 600421

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST仰帆(600421) 利润表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、营业总收入1,522.552,326.78694.70396.25175.10
营业收入1,522.552,326.78694.70396.25175.10
二、营业总成本1,562.773,039.451,272.58814.74291.78
营业成本1,052.931,560.78345.74188.0316.14
营业税金及附加6.6039.8216.9913.170.91
销售费用100.59113.8341.1317.7452.94
管理费用381.341,190.95846.44583.66218.97
财务费用21.3131.8922.2811.022.82
研发费用--102.18------
资产减值损失------1.12--
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-40.23-691.00-579.00-418.49-116.68
加:营业外收入38.181,234.2735.116.793.36
减:营业外支出--55.7841.8441.46--
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2.05487.49-585.73-453.16-113.32
减:所得税费用30.11200.4120.6711.86--
五、净利润-32.16287.08-606.40-465.02-113.32
归属于母公司所有者的净利润-95.36326.38-531.72-408.57-90.04
少数股东损益63.20-39.30-74.68-56.45-23.29
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.00500.0200-0.0270-0.0210-0.0050
稀释每股收益(元/股)-0.00500.0200-0.0270-0.0210-0.0050
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额----------
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶