*ST达曼

- 600788

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2010  2009 
*ST达曼(600788) 利润表
单位:万元
报表日期2018-12-312017-12-312016-12-312010-12-312009-12-31
一、营业总收入80,081.43--------
营业收入80,081.43--------
二、营业总成本80,783.64146.2952.41894.881,722.73
营业成本77,262.48--------
营业税金及附加13.39--------
销售费用2,365.75--------
管理费用816.08117.4552.01-770.7257.13
财务费用254.020.03--1,665.601,665.60
资产减值损失71.9128.800.40----
公允价值变动收益-228.40--------
投资收益417.30--------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-513.32-146.29-52.41-894.45-1,722.73
加:营业外收入37.94--198,545.5087.88308.04
减:营业外支出1.10--------
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-476.47-146.29198,493.09-806.57-1,414.70
减:所得税费用-84.03--------
五、净利润-392.44-146.29198,493.09-806.57-1,414.70
归属于母公司所有者的净利润-304.43-146.29198,493.09-806.57-1,414.70
少数股东损益-88.01--------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0040-0.00506.9200-0.0280--
稀释每股收益(元/股)-0.0040-0.00506.9200-0.0280--
七、其他综合收益-624.68--------
八、综合收益总额-1,017.12-146.29198,493.09----
归属于母公司所有者的综合收益总额-929.11--------
归属于少数股东的综合收益总额-88.01--------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶