*ST中房

- 600890

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中房(600890) 利润表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、营业总收入16.828.411,090.4025.2316.82
营业收入16.828.411,090.4025.2316.82
二、营业总成本1,356.10628.107,587.313,726.042,951.23
营业成本60.0327.29602.27117.9078.60
营业税金及附加19.9210.39126.4636.1924.38
销售费用----------
管理费用1,303.42601.117,034.993,715.212,967.04
财务费用-27.27-10.69-176.40-143.26-118.79
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----1,465.861,465.8650.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----1,415.231,415.23--
汇兑收益----------
三、营业利润-1,270.84-619.69-5,007.83-2,177.32-2,837.72
加:营业外收入----------
减:营业外支出----0.11----
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-1,270.84-619.69-5,007.94-2,177.32-2,837.72
减:所得税费用----76.66----
五、净利润-1,270.84-619.69-5,084.60-2,177.32-2,837.72
归属于母公司所有者的净利润-1,270.84-619.69-5,084.53-2,177.25-2,837.66
少数股东损益-0.01---0.07-0.07-0.06
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0219-0.0107-0.0878-0.0376-0.0490
稀释每股收益(元/股)-0.0219-0.0107-0.0878-0.0376-0.0490
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-1,270.84---5,084.60-2,177.32-2,837.72
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,270.84---5,084.53-2,177.25-2,837.66
归属于少数股东的综合收益总额-0.01---0.07-0.07-0.06
下载全部历史数据到excel中 返回页顶